Jak wygenerować JPK

Jak wygenerować Jednolity Plik Kontrolny?

Kiedy już zaopatrzysz się we wszelką niezbędną wiedzę i wprowadzisz do systemu wszystkie wymagane dane, nie pozostaje nic innego, jak wygenerować Jednolity Plik Kontrolny. To bardzo proste! Poniżej prezentujemy krótką instrukcję, jak w pięciu punktach przeprowadzić ten proces od początku do końca w programie Comarch ERP Optima.

 

 1. W głównym widoku programu z menu głównego wybierz opcję „Narzędzia”.
 2. Pojawi się nowe okno – „Eksport plików JPK”. Na początku poruszamy się w jego pierwszej zakładce – „Generacja plików JPK”. W niej:

  1. zaznacz opcję „Rejestry VAT”,
  2. jeśli występuje taka potrzeba, wskaż inny niż wyliczony przez program współczynnik struktury sprzedaży,
  3. określ zakres dat, za jaki będzie generowany plik (znaczenie ma miesiąc),
  4. wybierz Urząd Skarbowy, do którego złożysz deklarację VAT-7,
  5. opcjonalnie możesz zaznaczyć parametr „Podczas eksportu utwórz również pliki arkusza kalkulacyjnego” – dzięki temu później będziesz móc sprawdzić dokumenty, które zostały zakwalifikowane do pliku JPK_VAT.
 3. Kiedy wszystko już jest gotowe – wygeneruj Jednolity Plik Kontrolny, naciskając ikonę pioruna. Podczas generowania JPK następuje weryfikacja poprawności plików JPK_VAT.
 4. To już! Wygenerowany plik widoczny jest w zakładce „Eksport plików JPK” – w wersji ASP plik należy wskazać plusem.
 5. Nie pozostaje już nic innego, jak wysłać plik do Ministerstwa Finansów. W tym celu:
  1. zaznacz wygenerowany plik w zakładce „Eksport plików JPK”
  2. określ, czy wybrany plik ma być składany cyklicznie (co miesiąc)  czy na żądanie Urzędu Skarbowego
  3. kliknij w ikonę eksportu
  4. wybierz podpis kwalifikowany. 
 6. Ostatnim krokiem jest uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Czym jest podpis kwalifikowany?

 • definicja podpisu kwalifikowanego: zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS));
 • podpis kwalifikowany wydawany jest konkretnej osobie fizycznej i zawsze jest przypisany wyłącznie do tej osoby;
 • w konsekwencji, tak jak podpis własnoręczny na dokumencie pozwala na identyfikację osoby, która ten podpis złożyła i ustalenie, że w określonych sytuacjach ponosi ona odpowiedzialność za treści zawarte w takim dokumencie, podpis elektroniczny umożliwia ustalenie, kto złożył oświadczenie w formie elektronicznej oraz czy taka osoba może ponosić odpowiedzialność w razie, gdyby się okazało, że takie oświadczenie zawiera nieprawdziwe informacje albo gdyby taka osoba nie wykonywała zobowiązań w nim opisanych;
 • podpis kwalifikowany jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym;
 • zwykle jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego.

Wykorzystanie podpisu kwalifikowanego

Podpis kwalifikowany jest powszechnie honorowany przez wszystkie podmioty w kraju i za granicą. Można go użyć w każdej sprawie, bez potrzeby wcześniejszej akceptacji, np. przez strony podpisujące umowę biznesową.

Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, przepisy szczegółowe mogą wymagać użycia podpisu kwalifikowanego przy kontaktach z podmiotami realizującymi zadania publiczne (np. z organami podatkowymi). 

W kontekście tego opracowania szczególne znacznie ma okoliczność, iż przesyłana co miesiąc do MF struktura JPK_VAT musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym.

Jak go zdobyć?

Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w pięciu firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Do podmiotów tych należą:

 • Krajowa Izba Rozliczeniowa,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
 • Asseco Data Systems Poland,
 • Enigma S.O.I.,
 • EuroCert.

W związku z faktem, iż usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi, to ceny poszczególnych zestawów składających się na podpis kwalifikowany mogą się między sobą różnić (ze względu np. okres ważności certyfikatu i rodzaj urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.